Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging

Disclaimer

Gebruikersovereenkomst - Privacy Policy

Artikel 1. Voorwerp
Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site www.reweghs.be. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Artikel 2. Aansprakelijkheid
Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging biedt de website www.reweghs.be uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site www.reweghs.be wordt periodiek gewijzigd. Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging. Niets van de site www.reweghs.be mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website www.reweghs.be te vergemakkelijken.

Wijzigingen aan de privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgen worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Laatste update 14 april 2008

Terug naar boven

Reweghs-Pipeleers Uitvaartverzorging - Fax Limburg: 011 35 19 54 / Fax Vlaams-Brabant: 016 50 27 40 - Disclaimer